Na osnovi 27. člena Zakona o glasbenih šolah, 14. člena Pravilnika o izvajanju pouka v glasbenih šolah in 12. člena Pravilnika o šolskem redu za glasbene šole izpis med šolskim letom praviloma ni mogoč. V izjemnih primerih se učenec lahko izpiše na podlagi pisne vloge staršev, ki mora vsebovati razlog za izpis.

Ob  izpisu med šolskim letom so starši dolžni poravnati prispevek za materialne stroške za mesec, v katerem se je učenec izpisal ter izpolniti morebitne druge obveznosti do šole (vračilo instrumentov, notne literature, opreme, ...).
Dokler vloga ni oddana, se smatra, da je otrok učenec glasbene šole.  O izpisu odloči ravnateljica šole.

Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi učenca odloča učiteljski zbor.
 
Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.
 
 
Facebook