Znanje učencev se v glasbenih šolah ocenjuje pri individualnem in skupinskem pouku, nastopih in izpitih. Znanje učenca iz posameznega predmeta ocenjuje učitelj, ki predmet poučuje, pri letnih in popravnih izpitih pa izpitna komisija. Učitelji med šolskim letom pri urah individualnega pouka, na govorilnih urah in roditeljskih sestankih ter pri drugih oblikah sodelovanja starše oz. zakonite zastopnike učenca seznanijo z učenčevim uspehom.

V predšolski glasbeni vzgoji in glasbeni pripravnici šola starše med šolskim letom ustno obvešča o razvoju glasbenih sposobnosti učenca. Na nižji in višji stopnji šola ob koncu ocenjevalnega obdobja starše pisno obvesti o učnem uspehu njihovega otroka.

Učenci v prvem obdobju glasbenega programa napredujejo iz prvega v drugi razred ne glede na dosežene ocene pri posameznem predmetu.
Učenci v drugem obdobju nižje stopnje glasbene šole oziroma na nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, in učenci na višji stopnji napredujejo v naslednji razred pri posameznem predmetu glasbenega programa, če so ob koncu šolskega leta pozitivno ocenjeni.

Učenec konča izobraževanje, ko uspešno konča nižjo oziroma višjo stopnjo glasbene šole.

Učenci, ki so vpisani v glasbeno pripravnico, lahko v naslednjem šolskem letu nadaljujejo izobraževanje v glasbenem programu, če uspešno opravijo sprejemni preizkus in izpolnjujejo druge pogoje, ki so določeni v izobraževalnem programu
in učnih načrtih.

Sprejemni preizkus učenec opravlja pred komisijo, ki je sestavljena iz predsednika in dveh članov. Komisijo  imenuje ravnatelj izmed učiteljev glasbene šole.
 
IZPITI

V glasbeni šoli so letni in popravni izpiti. Izpiti so sestavni del vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolah. Učenec opravlja letne in popravne izpite v rokih, ki so določeni s pravilnikom, ki ureja šolski koledar za glasbene šole oziroma z letnim delovnim načrtom šole.

Letni izpit opravljajo učenci instrumentov od drugega razreda naprej ter solfeggia pred izpitno komisijo, in sicer praviloma ob koncu pouka v šolskem letu. Učenci petja in citer, kontrabasa ter orgel opravljajo letni izpit ob koncu pouka od prvega razreda naprej.

Za prehod na višjo stopnjo izobraževanja mora učenec pri izpitu ob zaključku nižje stopnje pokazati dobro obvladovanje vseh tehničnih in muzikalnih sestavin igre ali petja in si pridobiti pozitivno mnenje izpitne komisije in učiteljskega zbora.

POPRAVNI IZPITI

Učenci, ki so v drugem obdobju nižje stopnje glasbene šole oziroma na nižji stopnji, če se ta ne deli na obdobja, ob koncu pouka v šolskem letu negativno ocenjeni iz predmeta nauk o glasbi oziroma iz predmeta solfeggio na višji stopnji glasbene šole, do konca šolskega leta opravljajo popravni izpit. Popravni izpit lahko opravlja učenec le enkrat v posameznem šolskem letu oziroma le enkrat v istem obdobju ali isti stopnji. Če učenec popravnega izpita ne opravi uspešno, ponavlja razred nauka o glasbi oziroma solfeggia.
Pri instrumentu in petju učenec ne opravlja popravnega izpita!

IZPITI UČENCEV, KI NISO VPISANI V GLASBENO ŠOLO

V javni glasbeni šoli lahko opravljajo izpit iz instrumenta, petja, nauka o glasbi in solfeggia tudi učenci, ki niso vpisani v glasbeno šolo.
Za pridobitev spričevala morajo opraviti izpite iz vseh predmetov posameznega razreda.
Učenec se mora prijaviti k izpitu najmanj 14 dni pred izpitnim rokom, odjaviti pa vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita.
V prijavnici mora biti navedena izpitna snov in druga predelana snov, ki je določena z učnim načrtom.
Izpitna komisija lahko določi, da učenec na izpitu izvaja tudi del snovi, ki sicer ni prijavljena kot izpitna snov, je pa v prijavnnici k izpitu navedena kot druga predelana snov, določena z učnim načrtom.
Pred opravljanjem izpita mora učenec poravnati stroške izpita, ki jih določi svet šole.

OPRAVLJANJE IZPITOV

Letne in popravne izpite opravlja učenec na šoli, v kateri je vpisan.
Roke za opravljanje izpitov določi šola z letnim delovnim načrtom.

 
Facebook