V skladu s 34. členom Zakona o glasbenih šolah lahko v javni glasbeni šoli opravljajo izpit tudi učenci, ki niso vpisani v izobraževalni program. Izpit lahko opravljajo iz instrumenta, petja, nauka o glasbi in solfeggia.

Izpit učencev, ki niso vpisani v glasbeno šolo, se opravlja na povsem enak način tako po obsegu, težavnosti in v enakih rokih kot redni letni izpit učencev, ki so vpisani v glasbeno šolo.

Obseg izpita je predpisan v učnih načrtih (z izjemo 1. razreda, kjer se smiselno uporabi navodilo za drugi razred z izborom skladb iz učnega načrta za 1. razred).

Za pridobitev spričevala morajo učenci opraviti izpite iz vseh predmetov posameznega razreda. Učenec se mora prijaviti k izpitu najmanj 14 dni pred izpitnim rokom, odjaviti pa vsaj 3 dni pred opravljanjem izpita.

Za prijavo na privatni izpit je potrebno napisati prošnjo, v kateri je navedeno za kateri predmet in letnik želi učenec opravljati izpit, osebno ime in priimek, datum in kraj rojstva, naslov bivališča, kontaktni telefon in elektronski poštni naslov. Poleg tega je pred opravljanjem izpita potrebno izpolniti tudi Prijavnico k izpitu (DZS - obr. 1,93). V prijavnici mora biti navedena izpitna snov in druga predelana snov, ki je določena z učnim načrtom za posamezen predmet. Učitelj, ki kandidata uči, naj se o izpitni snovi predhodno posvetuje z vodjo oddelka za posamezen predmet na šoli. Izpitna komisija lahko določi, da učenec na izpitu izvaja tudi del snovi, ki sicer ni prijavljena kot izpitna snov, je pa v prijavnici k izpitu navedena kot druga predelana snov, določena z učnim načrtom.

Na izpitu iz instrumenta in petja je obvezna prisotnost učitelja in korepetitorja.

Izpit iz nauka o glasbi in solfeggia je v pisni in ustni obliki.

Šola pisno obvesti učenca o izpitu. Obvestilu priloži položnico za plačilo stroškov izpita, ki jih določi svet šole. Učenec mora poravnati stroške izpita pred opravljanjem izpita.
 
Višina stroškov izpita samo za instrument/petje ali nauk o glasbi/solfeggio znaša 41,73 EUR.
Višina stroškov izpita za instrument/petje in nauk o glasbi/solfeggio znaša 62,59 EUR.
 
Facebook