• Učenec je dolžan redno in pravočasno obiskovati pouk in izpolnjevati vse svoje dolžnosti in obveznosti v skladu s programom šole.
  • Učenec je dolžan nastopati na nastopih, ki jih šola organizira v skladu z izobraževalnim programom. Če učenec nastopa tudi na drugih javnih nastopih zunaj šole oziroma se udeleži tekmovanja, na katerega ga ni prijavila šola,  je dolžan vnaprej obvestiti svojega učitelja instrumenta oz. petja in se z njim dogovoriti za predhodno izvajanje programa na šolskem nastopu.
  • Staršem priporočamo, da sodelujejo z učitelji instrumenta ter nauka o glasbi in redno spremljajo delo in glasbeno-izobraževalni napredek svojih otrok na razrednih in javnih šolskih nastopih ter drugih oblikah javne predstavitve dela glasbene šole.
  • Starši ne morejo biti navzoči pri opravljanju letnih in popravnih izpitov svojih otrok.
  • Za vse učence je redno obiskovanje pouka nauka o glasbi, solfeggia in orkestra (oziroma komornih skupin) predpogoj za opravljanje letnega izpita.
  • Vse izostanke učenca morajo starši opravičiti pisno ali ustno najpozneje v treh dneh. Učenca, ki ima pri instrumentu ali nauku o glasbi skupno 8 neopravičenih izostankov, učiteljski zbor lahko izključi iz glasbene šole.
  • Izpis med šolskim letom praviloma ni mogoč, v izjemnih primerih pa se učenec lahko izpiše na podlagi pisne vloge staršev. Ob izpisu med šolskim letom so starši dolžni poravnati vse obveznosti do šole.
  • Učenec, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti, je lahko izključen iz glasbene šole. O izključitvi učenca odloča učiteljski zbor.
  • Učenec je lahko izključen iz glasbene šole tudi, če ne plačuje prispevka, ki ga za poravnavanje materialnih stroškov določi svet šole. V tem primeru o izključitvi učenca odloča ravnatelj.
  • Učenca, ki se posebej izkaže s  svojim prizadevnim delom in pogostimi sodelovanji na nastopih v šoli in izven nje, pokaže izjemno znanje pri pouku nauka o glasbi ali marljivost in posebne dosežke pri delu z orkestrom ali s komorno skupino, doseže dobre rezultate na regijskem tekmovanju (TEMSIG) ali se udeleži državnega oziroma mednarodnih tekmovanj doma ali v tujini, učiteljski zbor lahko pohvali ali nagradi.
Facebook